Helsedirektoratet kjører nå en ny tankevekkende kampanje om barn og passiv røyking, som fokuserer på at mer enn 80 prosent av tobakksrøyken er usynlig og luktfri. Kampanjefilmen viser en baby i liggestol som omsluttes av mer og mer røyk mens moren røyker ved en åpen dør et stykke unna. Filmen viser det man i virkeligheten ikke ser, all røyken som siver inn og blir værende i rommet. Og at voksne med de aller beste intensjoner uforvarende utsetter barn for skadelig røyk, selv når de røyker ved et åpent vindu i hjemmet eller i bilen og tror at de beskytter barnet. I følge beregninger fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) blir rundt 100 000 barn under tolv år utsatt for passiv røyking i hjemmet hver dag i Norge.

Bilde fra kampanjefilmen

Verdens helseorganisasjon (WHO) har anbefalt norske myndigheter å vurdere lovgivning for å beskytte barn i den private sfære innendørs (inkludert i hjem og i biler). WHO begrunner sin anbefaling med at barn ikke har like godt vern mot passiv røyking i den private sfære som arbeidstakere har fått på arbeidsplassen.

Barnas rett til å puste i røykfri luft må lovfestes

Dagens tobakksskadelov tar utgangspunkt i røykernes ståsted, med den konsekvens at det i dag er lov til å røyke overalt med mindre det er konkret unntatt i tobakksskadeloven. Voksnes behov er ivaretatt – barns behov er ikke ivaretatt i tobakkslovgivningen.

Kreftforeningen mener at barns rett til å puste i røykfri luft må få forrang fremfor røykerens rett til å røyke. Barn har spesielt behov for å bli beskyttet fordi de er spesielt utsatt for helseskader ved passiv røyking. Vi mener at det lovverket vi har i dag, ikke tilstrekkelig ivaretar dette.  Les høringssvaret vårt her.

I en omfattende høring om endringer i Tobakksskadeloven ba Helse- og omsorgsdepartementet tidligere i år om synspunkter på om det er behov for en normativ lovbestemmelse. Departementet foreslår denne ordlyden: «Barn har rett til et røykfritt miljø. Den som er ansvarlig for barn skal medvirke til at denne retten blir oppfylt”.

Barn har, i kraft av å være barn, særlige behov for omsorg og hjelp for å sikres et grunnlag for en god helse nå og i fremtiden. I denne sammenheng fordi:

Mange forbud og reguleringer av enkeltmenneskers adferd og valg begrunnes med henvisning til skadevirkninger for andre. De som røyker må ha et særlig ansvar for ikke å skade andre med sin røyking, og spesielt barn som er ekstra utsatt for skader som følge av passiv røyking.

– Barn kjenner ikke risikofaktorene forbundet med røyking/passiv røyking og har dermed ingen reelle valgmuligheter når det gjelder å unngå passiv røyking fra foreldre og andre familiemedlemmer eller omsorgspersoner.

–  Barn er i stor grad avhengig av foreldres og andre omsorgspersoners valg og livsførsel.

– Barn har i liten grad bestemmelsesrett i eksempelvis hjem og i private biler.

Slutta.no

Røyketelefonen 800 400 85.

Barneombudet.