Kategorier

Tone Steinfeld er kreftkoordinator i Askøy kommune utenfor Bergen. Sammen med Anne Kjersti Drange, fagsjef Helse og omsorg deler hun en suksesshistorie fra egen kommune.

Først når vi lykkes med å sette pasienten i sentrum klarer vi å skape en god kreftomsorg i kommunen. Så enkelt og likevel så vanskelig.

Når mennesker opplever alvorlig sykdom trenger de å møte en kreftomsorg som gir trygghet i en utrygg hverdag, det vet vi. I vår kommune manglet vi gode rutiner og kompetanse til å møte kreftpasienter og deres pårørende. Hjemmetjenesten vegret seg noen ganger til møte kreftpasienter grunnet manglende kompetanse.

I 2009 tok vi grep. Ved å hele tiden sette pasienten i sentrum har vi endret måten vi tenker og jobber på. Vi har satt stort fokus på tverrfaglig samarbeid, også med andre enn de vi tradisjonelt sett har samhandlet med, som skole og barnehage. Og nå leverer vi gode resultater. Ved å  møte kreftpasienter og pårørende i en tidlig fase og tilrettelegge ut fra deres behov ser vi at antall sykehusinnleggelser og sykehjemsinnleggelser går ned. Fra 2009 til 2012 døde 45 prosent av kreftpasientene i vår kommune hjemme. På landsbasis var snittet 15 prosent. Vi har klart å skape gode rutiner og systemer, og har nå et personale som ikke kvir seg for å møte de utfordringene som oppstår med kreftsykdom. Sykefraværet har også gått ned.

Men vi har fremdeles utfordringer og sider ved vår kreftomsorg som kan bedres. Et av målene våre fremover er å ivareta barn og unge som pårørende. Vi vet hvor viktig denne gruppen er og at behovene deres ikke møtes godt nok per i dag. Vi håper nye retningslinjer skal gjøre oss i stand til å  møte utfordringene deres.

En positiv ringvirkning av vår satsing på kreftpasienter er at kvaliteten på alle tjenestene våre har økt. Overføringsverdien er stor, og det er veldig hyggelig for kommunen som helhet.

Resultatene vi opplever kan vi ikke ta æren for alene. En viktig faktor er Kreftforeningens økonomiske støtte til en kreftkoordinatorstilling. Kreftkoordinatoren har vært, og er en viktig pådriver for å sikre gode og koordinerte tjenester i kommunen. Et annet suksesskriterium er at målene våre har vært forankret i ledelsen i kommunen, både politisk og administrativt. I tillegg har vi hatt et tett samarbeid med Kompetansesenteret i Lindrende behandling, Haukeland universitetssykehus og Høyskolen Betanien. Et godt eksempel på at samarbeid og felles målsetting gir langt bedre resultater.

Bent Høie Askøy

Ordfører i Askøy kommune Siv Høgtun og Bent Høie i samtale med en pårørende. Foto: Helene Unneland

I august fikk vi besøk av helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han fikk møte fagpersoner, pasienter og pårørende. I etterkant uttalte han sin opplevelse til vår lokalavis Askøyværingen: «De ansattes verdier og engasjement skinner igjennom. Andre kommuner har mye å lære av Askøy».

Med så mye felles innsats for å sette pasienten i sentrum leverer vi en kreftomsorg vi er stolte av i Askøy kommune.

Se videointervju med Bent Høies besøk på Askøy